Detta resultat avser genomförande- och valideringsaktiviteter för att se till att det föreslagna ramverket uppfyller behoven hos de identifierade målgrupperna när det gäller relevans för inlärningsbehov, acceptans, användbarhet och effektivitet. Dessa mål kommer att eftersträvas genom fortlöpande intern och extern validering som inleds tidigt under projektets genomförandeperiod och som engagerar företrädare för projektets intressenter. Utvärderingen kommer att inledas tidigt och kommer att pågå under hela genomförandeperioden. Utvärderingens kontinuerliga karaktär kommer att säkerställa att man tar hänsyn till de synpunkter som kommer från företrädare för intressenterna under utformningen och genomförandet av de föreslagna verktygen och metoderna, vilket garanterar att slutresultatet tillgodoser verkliga utbildningsbehov när det gäller att bygga upp programmeringskompetens hos vuxna över 55 år.

Målen för SILVERCODERS-utbildningen är följande:
1. Att göra det möjligt för vuxna 55+ att tillämpa de nyutvecklade kunskaperna om programmering i bredare inlärningssammanhang;
2. bygga upp tvärgående kompetenser med anknytning till programmering, t.ex. analytiskt och kritiskt tänkande;
3. främja positiva attityder till digital teknik bland vuxna;
4. utveckla kreativa förmågor som kan användas i yrken som webbdesigner, speldesigner, medieproduktion, analys av sociala medier osv.