Konsortiet består av partner med expertis inom vuxenutbildning, experter på digital information och företag från den kreativa sektorn. Konsortiets transnationella karaktär gör det möjligt att bedöma de olika situationerna i de europeiska länderna för att få en mer heltäckande strategi för behoven och lösningarna, vilket ger fördelar för projektet i de olika genomförandestadierna när det gäller kvaliteten på insatserna och de resultat som uppnås.
 
Folkuniversitetet (FU) är ett nationellt vuxenutbildningsförbund som erbjuder ett brett utbud av yrkesutbildning och vuxenutbildningskurser i hela Sverige och i flera europeiska länder. Folkuniversitetet har cirka 400 lärare anställda på heltid och ytterligare 7 000 på deltid. Genom samarbetet med andra FU-kontor i Sverige har FU-Uppsala en nationell täckning. FU registrerades 1954 och är idag en ledande organisation i Sverige inom vuxenutbildning och livslångt lärande. Folkuniversitetet består av fem juridiskt självständiga stiftelser (regionala kontor) med sammanlagt över fyrtio lokalavdelningar i hela Sverige. Varje år välkomnar Folkuniversitetet över 140 000 studerande till en mängd olika föreläsningar, kortkurser eller heltidsstudier med en varaktighet på mellan sex månader och två år. Folkuniversitetet erbjuder ett brett utbud av vuxenutbildning, både grundläggande och kontinuerlig yrkesutbildning, gymnasieutbildning och arbetsmarknadsutbildning. Det pedagogiska tillvägagångssättet bygger på idén att förmedla kunskaper som är av omedelbar praktisk nytta för våra studerande. En stor del av den utbildning som Folkuniversitetet erbjuder riktar sig till personer som behöver nya kunskaper och färdigheter som de kan tillämpa i yrkes- och/eller arbetsmarknadssammanhang. De teoretiska kunskaperna och den praktiska erfarenheten hos de anställda lärarna är väl anpassade till dagens krav. Regeringstjänster, myndigheter och näringslivet vänder sig också till Folkuniversitetet för att få hjälp med specialiserade utbildningar och är en erfaren IT-utbildare. Vi erbjuder datakurser och IT-utbildning för både privatpersoner och företag.

Kontaktuppgifter: Vivian Welker Projektledare Vivian.welker@folkuniversitetet.se Adress: Adress: Bergsbrunnagatan 1, 753 23 Uppsala, Sverige. Telefon: +4618 - 68 00 00

www.folkuniversitetet.se
VC är ett företag som arbetar med mjukvaruutveckling, konsulttjänster och utbildning inom området teknikförbättrat lärande och är belägen i Porto, Portugal. Vårt mål är att aktivt främja utvecklingen av kunskapssamhället genom användning av digitala miljöer för lärande och utbildning. VC:s verksamhet faller inom dessa områden: e-lärande/utbildning, seriösa spel, mobilutveckling och projektledning. Vår målgrupp sträcker sig dessutom från barn i skolan till vuxna, från studenter till yrkesutbildade, utbildare och yrkesverksamma inom olika sektorer.

virtual-campus.eu

Anziani e Non Solo är en ideell organisation som sedan 2004 arbetar med social innovation, med särskild inriktning på projektledning och genomförande av tjänster och produkter inom välfärd och social integration. Bland målgrupperna för de olika verksamheter som ANS utvecklar har formella och informella vårdgivare en relevant ställning: ANS har utvecklat den första e-lärandekursen för anhörigvårdare som finns tillgänglig i Italien (inklusive särskilda moduler om demens och Alzheimers sjukdomar) och utbildar varje år cirka 150 vårdgivare i hela Italien. Med jämna mellanrum anordnas också kurser för informella vårdare med fokus på hälsorelaterade frågor. ANS har också utvecklat ett antal forskningsprojekt, grundade av EG, med inriktning på vårdare, t.ex. Care2work, som riktar sig till unga informella vårdare och syftar till att stödja deras smidiga övergång från vård till vuxenlivet, och Jobis, som syftar till att förebygga utbrändhet bland sjuksköterskor och andra anställda, som båda fortfarande pågår. Andra relevanta projekt som avslutats med framgång kan också vara följande: Dalia med inriktning på yrkesverksamma vårdare, Life After Care om tidigare vårdare, Care Talents om validering av vårdares kompetens och ToYAC om unga vårdare. ANS påverkansarbete ledde nyligen till att en ny lag godkändes i regionen Emilia Romagna om erkännande av vårdgivares roll. Slutligen driver ANS grupper för kamratstöd för vårdgivare och organiserar varje maj Carers Days i Carpi-distriktet (2012 blev evenemanget regionalt).

www.anzianienonsolo.it
Thessaliens universitet är en av två institutioner för högre utbildning i Thessalien i Grekland. Universitetet har mer än 10 000 studenter på grundnivå och avancerad nivå vid 17 institutioner med inriktning på teknik, jordbruk, pedagogik, medicin och fysisk utbildning. Institutionen för elektroteknik och datateknik, som har cirka 1 000 studenter, bygger upp ett brett spektrum av kunskap, bland annat om användning av teknik i utbildningssammanhang. Den har ett brett nätverk av samarbetande högskolor och forskningsorganisationer på nationell och europeisk nivå. Forskningsprojekten genomförs i det informella laboratoriet Creative Technologies Learning Lab, vars webbplats innehåller beskrivningar

ctll.e-ce.uth.gr
Det rumänska institutet för vuxenutbildning (IREA) i Timisoara inrättades i mars 2000 som en oberoende forskningsenhet som tillhör institutionen för utbildningsvetenskap vid fakulteten för sociologi och psykologi vid västra universitetet i Timisoara. IREA är ett pedagogiskt forskningsinstitut inom området vuxenutbildning och fortbildning som syftar till att ge vetenskapligt och metodologiskt stöd till alla vuxenutbildningsinstitutioner i Rumänien och till att skapa en länk mellan akademiker och praktiker inom vuxenutbildning. Det övergripande forskningsmålet är att förbättra kvaliteten på vuxenutbildningen och att hitta sätt att öka deras kontinuerliga deltagande i lärandet samt att stärka det livslånga lärandet både på individuell och institutionell nivå. IREA:s uppdrag är att främja forskning och praktik inom vuxenutbildning i Rumänien och Europa genom att stödja tillgången till kvalitetsresurser som kommer från forskningssamarbete och utveckling och genom proaktiva bidrag till processer och produkter som syftar till att professionalisera vuxenutbildare i Rumänien.

www.irea.ro
Media Creativa är resultatet av över 20 års erfarenhet, utmaningar och lärdomar från en tvärvetenskaplig grupp yrkesverksamma som delar en gemensam passion: utbildningsinnovation. MC arbetar för att ge mervärde till utbildningsutrymmen, genom att forska, utforma och utveckla ett annorlunda utbildningsutbud, inspirerat av innovativa metoder och pedagogiska tillvägagångssätt som storytelling (inklusive digital storytelling), problembaserad utbildning, gamification, spelbaserad inlärning osv. Med fokus på att utnyttja den fulla potentialen hos den nya tekniken tillämpas utformningen av innovativa pedagogiska metoder på formella, icke-formella och informella miljöer.

www.mediacreativa.eu