SILVERCODERS: ETT NYTT METODOLOGISK TILLVÄGAGÅNGSÄTT BASERAT PÅ PROGRAMMERING FÖR ATT MINSKA DEN DIGITALA KLYFTAN.

Enligt Human Capital and Digital Skills in the Digital Economy and Society Index saknar 42 % av EU-medborgarna grundläggande digitala färdigheter. Att överbrygga den digitala klyftan är en samhällsfråga som måste hanteras genom en rad åtgärder för att öka medvetenheten om vikten av e-kompetens för anställbarhet, konkurrenskraft och deltagande i samhället.
Det råder ingen tvekan om att samhället står inför ytterligare sårbarheter just nu: utbrottet av COVID-19 har inte bara hotat våra liv, det har också påverkat socialt umgänge, tillgång till tjänster och jobb samt välbefinnande. Dessutom har den överväldigande globala krisen visat att det finns ett brådskande behov av att omvärdera utbildning och investera i arbetskraften.

För närvarande kräver mer än 90 procent av alla yrken digitala färdigheter, inklusive programmering, samtidigt som det råder brist på kvalificerad personal.

Inom referensramen för Silvercoders-projektet besvaras utmaningen om att främja hållbar
ekonomiskt tillväxt genom utvecklingen av humankapitalet och ge grupper som vanligtvis är
mindre säkra på sina digitala färdigheter, t.ex. vuxna över 55 år, den expertis som krävs för att
anpassa sina färdigheter till den digitala världen.

TILLVÄGAGÅNGSSÄTT BYGGER PÅ PROGRAMMERING, VILKET BEHANDLAS SOM EN METODOLOGI VILKEN BIDRAR TILL FÖRBÄTTRAD
PROBLEMLÖSNING, SAMARBETE, ANALYTISKT TÄNKANDE OCH ÖKAD KREATIVITET. DEN LÄR MÄNNISKOR ATT SAMARBETA ÖVER FYSISKAOCH
GEOGRAFISKA GRÄNSER SAMT ATT KOMMUNICERA PÅ ETT UNIVERSELLT SPRÅK (DG CONNECT, 2020).

Silvercoders-projektet samlar sex organisationer i ett strategiskt partnerskap från sex
Erasmus+ länder, nämligen Sverige, Portugal, Rumänien, Italien, Spanien och Grekland. Syftet
är att främja utvecklingen av de digitala färdigheterna bland äldre vuxna och stödja denna åldersgrupp (en av de mest drabbade under pandemin) med en uppsättning verktyg för att göra dem mer anpassningsbara, motståndskraftiga och
kapabla att klara av och lyckas i den nuvarande situationen samt i möjliga framtida utmaningar.

Partnerskapet kommer tillsammans att arbeta för att bygga:
• En metodologisk inlärningsram för att främja programmeringsförmågan hos vuxna över 55, som bygger på en strategi med ”low entry high ceiling approach”, dvs. med låga förkunskapskrav och med mer komplexa
problemlösningsutmaningar för de mer avancerade deltagarna
• Ett pilottest för att verifiera konceptet med att bygga upp programmeringskunskaper hos vuxna över 55 år
• Stödinnehåll i form av instruktionsvideor om ”best practices”, videoföreläsningar och användarhandledningar som underlättar integreringen av de föreslagna metodologierna i befintliga vuxenutbildningar.

FÖR MER INFORMATION:
Besök vår webbplats: https://www.silvercoders.eu

Följ vår LinkedIn-sida: https://linkedin.com/showcase/silver-coders

Och hashtaggen #silvercoders