Αυτό το παραδοτέο αφορά τις δραστηριότητες υλοποίησης και επικύρωσης για να διασφαλιστεί ότι το προτεινόμενο πλαίσιο ανταποκρίνεται στις ανάγκες των ομάδων στόχων όσον αφορά τη σχέση με τις μαθησιακές ανάγκες, την αποδοχή, τη χρηστικότητα και την αποτελεσματικότητα. Αυτοί οι στόχοι υψηλού επιπέδου θα επιδιωχθούν μέσω συνεχιζόμενης εσωτερικής και εξωτερικής επικύρωσης που ξεκινά νωρίς κατά την περίοδο υλοποίησης του έργου και εμπλέκει εκπροσώπους των ενδιαφερόμενων μερών του έργου. Η αξιολόγηση θα ξεκινήσει νωρίς και θα είναι σε εξέλιξη καθ ‘όλη την περίοδο υλοποίησης των αποτελεσμάτων. Ο συνεχής χαρακτήρας της αξιολόγησης θα διασφαλίσει ότι η συμβολή των εκπροσώπων των ενδιαφερομένων θα ληφθεί υπόψη κατά τη διαδικασία σχεδιασμού και υλοποίησης των προτεινόμενων εργαλείων και μεθοδολογιών, διασφαλίζοντας έτσι ότι το τελικό αποτέλεσμα καλύπτει πραγματικές εκπαιδευτικές ανάγκες όσον αφορά την ανάπτυξη δεξιοτήτων προγραμματισμού μεταξύ ενηλίκων άνω των 55 ετών.

Οι στόχοι του SILVERCODERS είναι:
1. δυνατότητα ενηλίκων ηλικίας 55+ να εφαρμόσουν τις νέες γνώσεις προγραμματισμού σε ευρύτερα μαθησιακά πλαίσια
2. οικοδόμηση εγκάρσιων ικανοτήτων που σχετίζονται με τον προγραμματισμό, όπως η αναλυτική και κριτική σκέψη
3. προώθηση θετικών στάσεων απέναντι στην ψηφιακή τεχνολογία μεταξύ των ενηλίκων
4. ανάπτυξη δημιουργικών ικανοτήτων που θα μπορούσαν να χρησιμοποιηθούν σε επαγγέλματα όπως σχεδιαστής ιστοσελίδων, σχεδιαστής παιχνιδιών, παραγωγή μέσων, ανάλυση κοινωνικών μέσων κ.λπ.