Το περιεχόμενο εκπαιδευτικής υποστήριξης προορίζεται για τους εκπαιδευτικούς και στοχεύει στην παροχή των απαραίτητων οδηγιών ορθής πρακτικής που θα τους επιτρέψουν να ενσωματώσουν τις προτεινόμενες μεθοδολογίες και εργαλεία μάθησης (O1 και O2) στις ήδη καλά αναπτυγμένες πρακτικές κατάρτισης. Πιο συγκεκριμένα, το παραδοτέο θα:
• διευκολύνει την αποτελεσματικότερη υιοθέτηση των αποτελεσμάτων του έργου για την ανάπτυξη δεξιοτήτων προγραμματισμού μεταξύ ενηλίκων σε ευρύτερες, μικτές πρακτικές κατάρτισης
• παρέχει στους εκπαιδευτές τις πληροφορίες που χρειάζονται για να βελτιώσουν την εκπαίδευσή τους στον προγραμματισμό μέσω της προτεινόμενης προσέγγισης
• βοηθήσει στη δημιουργία δεξιοτήτων, εμπιστοσύνης και κινήτρων στους εκπαιδευτές, μέσα από την ανάπτυξη του αναδυόμενου ψηφιακού εργαλείου μάθησης
• δημιουργήσει τις δεξιότητες των εκπαιδευτών στην ενσωμάτωση του ψηφιακού εργαλείου στις πρακτικές κατάρτισης μέσω υποστηρικτικού περιεχομένου